لغات انگلیسی مربوط به حشرات

اگر در اینترنت به دنبال کلماتی در حوزه حشره شناسی در سطح مبتدی تا متوسط هستید، باید بگویم که شما بهترین منبع را پیدا کرده‌اید. ما در این پست لیست کاملی از حشرات را آماده کرده‌ایم. این پست شامل تمامی لغات انگلیسی مربوط به حشرات که شامل فعل، اسم و عبارت است. در انتها نیز اصطلاحاتی که در آن ها کنایه‌ای به حشرات و رفتار آن‌ها دارد نیز آمده است.  شما می‌توانید از این اصطلاحات در مکالمات روزمره خود استفاده کنید.  پس حتمل تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

فعل‌ها و عبارات انگلیسی مربوط به حشرات

alight (فعل)

if a bird, insect, or other flying creature alights on something, it flies onto it and stops there

بیان رسمی – اگر پرنده، حشره یا سایر موجودات پرنده روی چیزی فرد بیایند و روی متوقف شود.( فرود آمدن)

Beat(فعل)

if a bird or insect beats its wings, or if its wings beat, it hits them together several times

اگر پرنده یا حشره‌ای بال بزند، باید چندین بار آنها را به هم بزند.(بال زدن)

be on the wing(عبارت)

if a bird or insect is on the wing, it is flying

اگر پرنده یا حشره‌ای روی بال باشد ، پرواز می‌کند.(در حال پرواز)

Chirp(فعل)

when a bird or an insect chirps, it makes a short high sound

وقتی پرنده یا حشره‌ای جیر جیر می‌کند ، صدای بلندی کوتاه می‌دهد.(جیر جیر کردن)

crawl(فعل)

if an insect crawls, it moves forwards using its legs

اگر حشره‌ای خزید، با استفاده از پاهای خود به جلو حرکت می‌کند.(خزیدن)

eat someone alive(عبارت)

if insects eat you alive, they keep biting you

اگر حشرات شما را زنده بخورند، همچنان شما را گاز می‌گیرند

flutter(فعل)

if a bird or insect flutters its wings, or if its wings flutter, the wings make short, quick, light movements up and down

اگر پرنده یا حشره‌ای بال‌هایش را تکان می‌دهد یا بالهایش تکان می‌خورند، بال‌ها حرکت‌های کوتاه، سریع و سبک را به بالا و پایین انجام می‌دهند.(به آرامی تکان دادن)

Fly(فعل)

to use wings to move through the air

استفاده از بال برای حرکت در هوا

Hatch(فعل)

if a baby bird, fish, insect etc hatches or is hatched, it comes out of its egg and is born

اگر بچه پرنده، ماهی، حشره و غیره از تخم بیرون بیایند یا جوجه‌ریزی کنند، از تخم خود خارج شده و به دنیا می‌آید. (تخمگذاری)

Hover(فعل)

if a bird, insect, or aircraft hovers, it keeps itself in the same position in the air

اگر پرنده‌، حشره یا هواپیما معلق باشد، خود را در هوا در همان موقعیت نگه می‌دارد (معلق بودن)

Infest(فعل)

if animals or insects infest a place, there are very many of them in it, so that they might cause damage or disease

اگر حیوانات یا حشرات به مکانی حمله کنند، تعداد زیادی از آنها در آن وجود دارد، به طوری که ممکن است باعث آسیب یا بیماری شوند(هجوم بردن)

Infestation(اسم)

a situation in which a lot of insects or animals are in a place and are causing damage or disease

وضعیتی که در آن حشرات یا حیوانات زیادی در مکانی هستند و باعث آسیب یا بیماری می‌شوند.(مهاجم)

Parasitize(فعل)

to live on or in a host organism as a parasite

زندگی درون یا بر روی یک ارگانیسم میزبان به عنوان انگل.

Pollinate(فعل)

to place pollen from one flower on another flower in order to help it to produce seed

قرار دادن گرده از یک گل بر روی گل دیگر به منظور کمک به تولید دانه. (گرده افشانی کردن)

Spin(فعل)

if an insect or spider spins something such as a web, it makes it from thread that it produces in its body

اگر حشره یا عنکبوت چیزی مانند تار بتاباند، آن را از نخ تولید شده در بدن خود می‌سازد (تنیدن)

Sting(فعل)

if an insect or an animal stings you, it hurts you by sticking a sharp part of its body into your skin

اگر حشره یا حیوانی شما را نیش بزند، با چسباندن قسمت تیز بدن خود به پوست شما آسیب می‌رساند (نیش زدن)

Swarm(فعل)

if insects swarm, they fly together in a large group

اگر حشرات جمع شوند‌، آنها در یک گروه بزرگ با هم پرواز می‌کنند (ازدحام کردن)

take wing(عبارت)

to fly away

پرواز کردن

کفشدوزک

یادگیری لغات انگلیسی مربوط به حشرات

فهرست لغات انگلیسی مربوط به حشرات (112 کلمه)

1) Active, Affect, Antennae, Ants, Aphid, Appendage, Aquatic, Arthropod, Attractive

فعال، متأثر، آنتن، مورچه ، شته ، ضمیمه ، آبزی ، بندپای ، جذاب

2) admiral butterfly, ambush bug, ant aphid armyworm, assassin bug, atlas moth

پروانه دریاسالار، اشکال حشرات، رم ارتش شته مورچه، حشرات قاتل، پروانه اطلس

3) Balance, Bees, Beetles, Bite, Bug, Butterfly

تعادل ، زنبورها ، سوسک ها ، نیش ، حشره ، پروانه

4) Backswimmer, bedbug, bee, beetle, blue morpho butterfly, bluet, borer, brown butterfly, buckeye butterfly, bug, bumblebee, butterfly

سوسک بکسویمر، ساس ، زنبور عسل ، سوسک ، پروانه مورفو آبی ، بلوت ، حشره خوار ، پروانه قهوه ای ، پروانه باکی ، اشکال ، زنبور عسل ، پروانه

5) Carrier, Category, Cercus, Cicadas, Classification, Climate, Colony, Compound eye

حامل ، دسته ، سرکوس ، سیکاداس ، طبقه بندی ، آب و هوا ، مستعمره ، چشم مرکب

6) carpenter ant, caterpillar, chrysalis, cicada, cockroach, comma butterfly, copper butterfly, crane fly, cricket, cutworm

مورچه نجار ، کاترپیلار ، گل داودی ، سیکادا ، سوسک ، پروانه ویرگول ، پروانه مسی ، مگس جرثقیل ، کریکت ، کرم برش

7) Damage, Development

آسیب ، توسعه

8) Damselfly, darkling beetle, dragonfly, dung beetle

سنجاقک، سوسک تیره ، سنجاقک ، سوسک سرگین

9) Earth, Embryonic, Entomologist, Environment

زمین ، جنینی ، حشره شناس ، محیط

10) Earwig, egg

گوش خیزک ، تخم مرغ

11) Fleas, Flies, Forewing, Frequency, Fumigation

کک ، مگس ، جلو ، فرکانس ، بخور

12) fire ant, firefly, flea, fly, fritillary butterfly, fruit fly

مورچه آتشین ، کرم شب تاب ، کک ، مگس ، پروانه خاردار ، مگس میوه

13) Geography, Gnat

جغرافیا ، گونات

14) Gnat, gossamer-winged butterfly, grasshopper, green darner dragonfly, ground beetle, grub, gypsy moth

حشره دو بال، پروانه بال گسامر ، ملخ ، سنجاقک سبز دارنر ، سوسک آسیاب شده ، گروب ، پروانه کولی

15) Habitat, Harmful, Hind-wing

زیستگاه ، مضر ، بال هند(یکی از بال‌های عقبی حشره‌ای با چهار بال.)

16) hairstreak butterfly, harlequin bug, honeybee, hornet, horse fly, house fly, hover fly

پروانه موی سر، اشکال هارکلین ، زنبور عسل ، شاخ ، مگس اسب ، مگس خانگی ، شناور پرواز

17) Immunity, Indefatigable, Indigenous, Industrious, Inoculate, Insatiable, Insecticide, Instinct, Invertebrate, Investigate

مصونیت ، خستگی‌ناپذیر ، بومی ، زحمتکش ، تلقیح ، سیری‌ناپذیر ، حشره کش ، غریزه ، بی‌مهرگان ، تحقیق

18) Imago, insect

ایماگو ، حشره

19) Jointed legs, Jungle

پاهای مشترک ، جنگل

20) Japanese beetle, Julia butterfly, jumping bean, June bug

سوسک ژاپنی ، پروانه جولیا ، لوبیا پریدن ، اشکال ژوئن

کندوی زنبور

تمامی لغات انگلیسی مربوط به حشرات

21) Katydid, kissing bug

کاتیدی، کیزینگ باگ (نوعی حشره)

22) Larvae, Lice

لارو ، شپش

23) Lacewing, ladybug, larva, leafcutter ant, leafhopper, lice, lightning bug, locust, longhorn beetle, louse, luna moth

توربال ، کفشدوزک ، لارو ، مورچه برگ بر ، حشره‌خوار ، شپش ، شب تاب، ملخ ، سوسک شاخ‌‌دراز ، شپش ، پروانه لونا

24) Mandible, Metamorphosis, Miniscule, Motion, Movement

فک پایین ، دگردیسی ، کوچک ، حرکت ، حرکت

25) Maggot, mantid, mantis, mayfly, meadowhawk, mealworm, metalmark butterfly, metamorphosis, Midge, milkweed bug, monarch, morpho, mosquito, moth

ماگوت ، مانتید ، مانتیس ، میفلی ، مرغزار ، کرم غذا ، پروانه فلز مارک ، دگردیسی ، پشه ، حشره‌شیر ، پادشاه ، مورفو ، پشه ، پروانه

26) Naiad, Nature, Nemesis, Nocturnal, Nymph

نیاد ، طبیعت ، نمسیس ، شبانه ، پوره

27) Organ, Ovipositor, Oregon silverspot butterfly, owl butterfly

ارگان، تخم ریز، ، پروانه نقره ای اورگان ، پروانه جغد

28) Paired limb, Pests, Phyla, Plants, Poisonous, Pollinate, Predator, Prey, Proboscis, Propagation

اندام زوج ، آفات ، نژاد ، گیاهان ، سمی ، گرده افشانی ، شکارچی ، طعمه ، پروبوسسیس ، تکثیر

29) painted lady butterfly, paper wasp, planthopper, pond skater, praying mantid, praying mantis, pupa

پروانه بانوی نقاشی شده ، زنبور کاغذی ، گیاه گیاهخوار ، اسکیت باز حوضچه ،مانتید ، مانتیس ، شفیره

30) Quarantine quick, Quiet, Queen Alexandra’s birdwing butterfly

قرنطینه سریع ، ساکت، پروانه پرنده ملکه الکساندرا

31) Regional, Repellent, Resilient, Resistant

منطقه‌ای، دافع ، مقاوم ، مقاوم

32) Roach, robber fly

روچ ، مگس دزد

33) Segmented, Seize, Shed, Specie, Speed, Spiracle, Stealth, Strength, Subterranean, Swarm

قطعه بندی، توقیف، ریختن ، گونه ، سرعت ، مارپیچ ، مخفی کاری ، قدرت ، زیرزمینی ، ازدحام

34) Scarab,  silkworm, silverfish, skipper,snout butterfly, spittlebug, springtail, stag beetle, stink bug, stonefly, sulphur butterfly, swallowtail butterfly

اسکاراب ، کرم ابریشم ، ماهی نقره ای ، کاپیتان ، پروانه پوزه ، علف اسپیلت ، دم اسپرینگ ، سوسک گوزن ، خرچسونه ، مگس سنگ ، پروانه گوگرد ، پروانه دم بلع

35) Terrestrial, Thorax, Thrive, Transmit, Trap, Trepidation, Type

زمینی ، قفسه سینه ، رشد ، انتقال ، دام ، لرزش ، نوع

36) Termite, thrip, tiger beetle, tiger moth, tsetse fly

موریانه ، تریپ ، سوسک ببر ، پروانه ببر ، مگس تتسه

37) Ubiquitous, Ulysses butterfly

همه جا، پروانه اولیس

38) Variety, Visibility, Vital, Vulnerable, viceroy butterfly

تنوع ، دید ، حیاتی ، آسیب پذیر، پروانه نایب السلطنه

39) Walking stick, Wallow, Wildlife, Wings, Wood wasp

چوب دستی ، والو ، حیات وحش ، بال ، زنبور چوبی

40) walking stick, wasp, water boatman, water bug, water strider, weevil, wood nymph butterfly,wood-borer, woolly bear caterpillar

حشره راست بال امریکایی، زنبور، آب خستر، آب خستر، آبگیر ، آبزیان ، پروانه پوره چوبی ، چوب خوار ، کاترپیلار خرس پشمی

41) Yellow jacket, yellow-white butterfly

زنبور زرد اجتماعی، پروانه زرد-سفید

لارو

لغات انگلیسی حشره شناسی

منطقه استفاده از حشرات در اصطلاحات روزمره

حشرات برای محیط زیست ضروری هستند. اما این موجودات همه جا هستند! وارد خانه‌های ما می‌شوند، به میهمانی‌های فضای باز ما حمله می‌کنند. بنابراین از لغاتی انگلیسی مربوط به حشرات برای بیان اصطلاحات در شرایط مختلف استفاده می‌شود.

مثلا به این مثال ساده توجه کنید.

You are bugging me!

داری مزاحمم میشی!

این بدان معنی است که فرد مزاحم شما شده است، مانند یک bug یا حشره!

می‌توان از pets به معنی آفات نیز برای بیان مزاحم شدن نیز استفاده کرد. بنابراین، وقتی کسی واقعاً آزاردهنده است، می‌توانید بگویید:

stop pestering me!

از مزاحمت من دست بردار!

مورچه‌ها همچنین می‌توانند مزاحم باشند. آنها آنقدر کوچک هستند که می‌توانند به همه جا بروند. در حقیقت، اگر بیش از حد روی زمین بنشینیم، ممکن است حتی به داخل شلوار ما هم بروند. اگر مورچه‌ای در شلوار خود دارید، ممکن است برای بیرون آوردن آن حرکت کنید یا برقصید.

بنابراین، عبارت “to have ants in your pants ” به معنی تحت الفظی داشتن مورچه در شلوارتان به این معنی است که نمی‌توانید بی‌حرکت بنشینید. مدام در حال حرکت هستید.

به عنوان مثال، دوستم سیلویا سرشار از انرژی است. تابحال ندیدم که بیشتر از ده دقیقه نشسته باشد. همین اخلاق او باعث عصبی شدن بسیاری از اطرافیانش می‌شود و ممکن است به او بگویند:

Sit down, Sylvia! It’s like you have ants in your pants!

بنشین سیلویا! مثل اینکه در شلوارت مورچه داری!

آن ها ممکن است بگویند ما اغلب از این عبارت برای کودکان … و سیلویا استفاده می‌کنیم.

We often use this expression for children … and Sylvia.

گاهی با اینکه هوا آنقدر ها هم سرد نیست اما شما احساس سرما می‌کنید. در این صورت به تخت گرم و راحت خود می‌روید و چند پتو به روی خود می‌کشید، در این صورت می‌توانید بگویید

snug as a bug in a rug

مانند حشره‌ای که محکم پله را به دور خود پیچیده است.

این اصطلاح را می‌توانید زمانی که در محیطی گرم و راحت قرار دارید، استفاده کنید.

بیایید با نحوه استفاده از این عبارت در زیر آشنا شویم.

Wow, the wind is really blowing out there.

وای، واقعا باد آنجا می‌وزد.

And the temperature has dropped ten degrees since this morning.

و دمای هوا از صبح امروز ده درجه کاهش یافته است.

So, do you still want to go out to a movie?

بنابراین‌، آیا هنوز هم می‌خواهید به سینما بروید؟

You know, I would love to. But right now, I am snug as a bug in a rug with a cup of tea and a great book.

می‌دانی، خیلی دوست دارم. اما در حال حاضر، من پتو را به دور خود پیچیده‌ام و با یک فنجان چای و یک کتاب عالی احساس راحتی می‌کنم.

Doesn’t sound like you’re going anywhere tonight!

به نظر نمی‌رسد که امشب جایی بروید!

Maybe to the kitchen for more tea but NOT outside.

شاید برای چای بیشتر به آشپزخانه بروید اما بیرون نروید.

در مکان‌هایی که هوا گرمتر می‌شود، ممکن است حشرات مانند مگس آزار دهنده بیرون بیایند.

گاهی اوقات حضور آنها به این معنی است که چیزی بد یا ناخوشایند در نزدیکی است. بنابراین، می‌توانیم بگوییم:

a fly in the ointment

این اصطلاح به چیز بدی اشاره کند که چیز دیگری را خراب می‌کند. ointment به معنی پماد است که نوعی داروست که روی پوست خود می‌مالید. اگر مگسی روی پوست شما بنشینید، پماد نمی‌تواند به عنوان دارو از فرود آمدن آن جلوگیری کند. یعنی شرایطی که علاجی ندارد.

بیایید کاربرد این عبارت را که در چند جمله که در ادامه آمده است را ببینیم.

Her surprise party for her husband’s birthday was nearly ready. The food was ordered. The cake was made. And all his friends were hiding in their house. Then came the fly in the ointment. His flight was canceled, meaning he would miss his party.

جشن غافلگیری او برای تولد همسرش تقریباً آماده بود. غذا سفارش داده شد. کیک درست شد. و همه دوستانش در خانه‌اش پنهان شده بودند. سپس موضوعی همه چیز را بهم ریخت (مگسی در پماد) آمد. پرواز او لغو شد، یعنی او مهمانی خود را از دست می‌دهد.

Having a wedding onboard a boat, sailing along the blue sea seemed like a great idea. The weather was beautiful, and everyone was happy. The only fly in the ointment was the boat’s loud engine. Nobody could hear a thing – not even “I do!”

برگزاری عروسی در قایق، قایقرانی در امتداد دریای آبی ایده‌ای عالی به نظر می‌رسید. هوا زیبا بود و همه خوشحال بودند. تنها مشکل، صدای بلند موتور قایق بود. هیچ کس نمی‌تواند چیزی بشنود – حتی “من!”

امروزه، مگس‌ها (اشاره به مزاحم و مشکلات) همه جا هستند. و ما واقعاً دوبار به کشتن آنها فکر نمی‌کنیم. بنابراین، اگر شخصی بسیار آرام و بدون هیچ گونه احساس خشونتی باشد، می‌توان گفت که آن شخص:

that person would not harm a fly

شخص به مگس آسیبی نمی‌رساند.

حالا اجازه دهید در مورد حشره پرنده دیگری صحبت کنیم. این یکی حشره اصلا آزاردهنده نیست بلکه بسیار هم مفید است. زنبورها همیشه کار می‌کنند و عسل فوق‌العاده ای درست می‌کنند. بنابراین ، ممکن است این عبارت را شنیده باشید که:

to be as busy as a bee

به اندازه یک زنبور مشغول است.

اما اصطلاح have a bee in your bonnet زمانی استفاده می‌شود که عصبانی هستید. یعنی چیزی وجود دارد که  شما را آزار می‌دهد. شاید شما این اصطلاح را نشنیده باشد چراکه این عبارت کمی قدیمی است. به هر حال، bonnet به معنی کلاه کاپوت نوعی کلاه است که زنان در قرون وسطی از آن استفاده می‌کردند. اما گاهی اوقات از این عبارت هنگامی استفاده می‌کنیم که بخواهیم فردی را خشمگین کنیم که رفتار بدش هیچ توجیهی ندارد.

پروانه

یادگیری اصطلاحات انگلیسی حشره ها

مروری بر لغات انگلیسی مربوط به حشرات

با خواندن این مقاله با گنجینه ای از لغات انگلیسی مربوط به حشرات آشنا می شوید. شما اگر بخواهید در مورد حشرات صحبت کنید با تکیه بر لغاتی که در این مقاله یاد گرفتید می توانید منظور خود را به مخاطب انگلیسی زبان برسانید. علاوه بر این با تمام اصطلاحاتی که از حشرات برای بیان منظور و کنایه خود استفاده می کنند نیز آشنا شدید.

حال نوبت شماست که تجربیات خود در مورد استفاده از این لغات با ما در زیر، در بخش کامنت های همین پست در میان بگذارید. خوشحال می شویم که لیست لغاتی که برای شما کاربردی بوده است را با ما به اشتراک بگذارید.

مطالب مرتبط

این نوشته چقدر مفید بود؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

0 نظر یا سوال
Inline Feedbacks
View all comments
موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته