آموزش افعال در زبان انگلیسی: انواع فعل و ویژگی‌هایشان به زبان ساده

زبان انگلیسی، با تاریخچه‌ی فراوان و جایگاه بین‌المللی‌اش، یکی از زبان‌های پرکاربرد در دنیاست. واژگان و گرامر این زبان، به عنوان دو عنصر اساسی آموزش زبان انگلیسی، هر دو اهمیت بالایی دارند. در بین اجزای گرامری، افعال همچون ستون فقرات این زبان هستند. افعال، با توانایی انتقال دقیق مفهوم و زمان در جملات، واکنش‌های عاطفی و رویدادها را به صورت دقیق و شفاف بیان می‌کنند. در این مقاله، به بررسی افعال در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. درک صحیح از نقش و تفاوت‌های مختلف افعال، برای دانشجویان و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی، بسیار حیاتی است. بیاید با هم نگاهی دقیقتر به این بخش از زبان انداخته و با گستره و کاربردهای گوناگون افعال در زبان انگلیسی آشنا شویم.

فعل چیست؟

افعال، بخشی اساسی و حیاتی از ساختار زبان انگلیسی را تشکیل می‌دهند. در واقع، افعال نقش اصلی را در بیان اعمال، حالت‌ها و وضعیت‌ها در جملات به عهده دارند. یک فعل کلمه‌ای است که توصیف می‌کند که مفعول یک جمله دارای چه فعالیت یا عملی است. فعل‌ها می‌توانند عملیات (جسمانی یا ذهنی)، وقایع و حالت‌های وجودی را نشان دهند:

فعل چیست؟ What is a verb?

Steve loves his job.

استیو عاشق کارش است.

Hannah is a student.

هانا دانشجوست.

David will sleep tonight.

دیوید امشب خواهد خوابید.

هر جمله باید حداقل یک فعل داشته باشد. در کمترین حالت، جمله می‌تواند فقط از یک فعل دستوری (به عنوان مثال “Go”) تشکیل شود. در این مثال فاعل یا مفعولی به چشم نمی‌خورد، اما با توجه به شکل فعل، می‌توان پی برد که جمله خطاب به “You” بیان شده است.

فعل‌ها در زبان انگلیسی می‌توانند تحت تاثیر عناصر زیر تغییر کنند:

 • فاعل (Subject)
 • زمان (Tense)
 • وجه دستوری (Mood)
 • وجه وصفی (Voice)

تمام افعال زبان انگلیسی لزوما منعکس‌کننده یک عمل یا حالت نیستند. برخی از افعال که از آنها با عنوان افعال کمکی (Auxiliary) یاد می‌شود، با افعال مستقل ترکیب می‌شوند تا زمان (Tense)، وجه دستوری (Mood)، وجه وصفی (Voice) را مشخص کنند. یکی دیگر از کاربردهای افعال کمکی، منفی‌سازی جمله است. در ادامه از این افعال و نقش آنها بیشتر خواهیم گفت.

فاعل (Subject)

فاعل یا نهاد، عنصری است که نشان می‌دهد چه کسی «انجام‌دهنده» عملی است که فعل منعکس می‌کند. نهاد می‌تواند با اسم یا ضمیر در جمله مشخص شود. ضمایر در زبان انگلیسی بدین ترتیب است:

ضمایر فاعلی
Iاول شخص مفرد
You دوم شخص مفرد
He/She/Itسوم شخص مفرد
Weاول شخص جمع
Youدوم شخص جمع
Theyسوم شخص جمع

درست همانند زبان فارسی، در اینجا هم باید میان فعل و فاعل همخوانی وجود داشته باشد. این یعنی فعل مفرد نباید برای فاعل جمع به کار رود و برعکس. برای استفاده از فرم مفرد افعال در زبان انگلیسی، کافیست به انتهای آنها s/es/ies (بسته به فعل) اضافه کنیم (زمان حال). افعالی که به حرف y ختم می‌شوند در حالت مفرد به آنها ies اضافه شده و افعالی که به ss, ch, x, tch, sh و zz ختم می‌شوند، در انتهای خود es می‌گیرند. به مثال زیر دقت کنید:

      She watch TV. (نادرست)

     She watches TV. (درست)

She talk a lot. (نادرست)

She talks a lot. (درست)

He study math. (نادرست)

He studies math. (درست)

زمان (Tense)

از منظر زمان، افعال انگلیسی می‌توانند سه دسته باشند:

 • Past (گذشته: عمل قبلا انجام شده است)
 • Present (حال: عمل اکنون در حال انجام است)
 • Future (آینده: عمل بعدا انجام خواهد شد)
زمان افعال انگلیسی

جهت انعطاف و دقت بیشتر در انعکاس زمان رخداد عمل و همچنین انجام‌دهنده‌ی عمل، هر کدام از زبان‌ها دارای زیرمجموعه‌های جزئی‌تر هستند:

 • Simple (ساده)
 • Progressive (استمراری)
 • Perfect (کامل)
 • Perfect Progressive (کامل استمراری)

هر کدام از این حالت‌ها را می‌توان برای سه زمان فعل استفاده کرد، اما برخی از آنها همچون «آینده استمراری کامل» در عمل کاربرد بسیار کمی دارند. در ادامه حاصل ترکیب این حالات با زمان‌ها را می‌بینید:

افعال در زبان انگلیسی
زمان افعالمثال انگلیسیترجمه فارسی
Simple past (گذشته ساده)I did my jobمن کارم را انجام دادم
Past progressive (گذشته استمراری)I was doing my job من کارم را انجام می‌دادم
Past perfect (گذشته کامل)I had done my job من کارم را انجام داده بودم
Simple present (حال ساده)I clean my roomمن اتاقم را تمیز می‌کنم
Present progressive (حال استمراری)I am cleaning my roomمن دارم اتاقم را تمیز می‌کنم
Present perfect (حال کامل)I  have cleaned my roomمن اتاقم را تمیز کرده‌ام
Present perfect progressive (حال استمراری کامل)I  have been cleaning my roomمن اتاقم را تمیز می‌کرده‌ام
Simple future (آینده ساده) I will talk with youمن با تو صحبت خواهم کرد
Progressive future (آینده استمراری) I will be going home من مشغول صحبت با تو خواهم بود

یکی از کاربردهای مهم افعال کمکی همینجا مشخص می‌شود. افعال در جملات بالا در ترکیب با فعل مستقل جمله، زمان دقیق رخداد عمل را مشخص کرده‌اند. نکته مهمی که نباید فراموش کنید، لزوم هماهنگی افعال کمکی با فاعل است:

هماهنگی فاعل و افعال
do will
have am I
dowill have are You
doeswill has is He/She/It
dowill have are We
dowill have are You
dowill have are They

وجه دستوری (Mood)

فعل می‌تواند اعمال، حالات و اتفاقات گوناگونی را با لحن‌های متفاوت منعکس کند که از آن با عنوان وجه دستوری فعل یاد می‌شود. به‌طور کلی پنج وجه دستوری مختلف برای افعال زبان انگلیسی وجود دارد که هر کدام ساختار منحصر به فرد خود را دارند:

Interrogative (سوالی): پرسیدن یک سوال

Did you wash your hands?

Do you go to class today?

Indicative (اخباری): ابراز یک حقیقت کلی

Water boils at 100 degrees.

He works at a restaurant.

Imperative (امری): ابراز یک درخواست یا دستور

Go to your room.

Please stop making noise.

Conditional (شرطی): ابراز یک شرط یا لازمه

If you want to use a computer, you should turn it on first.

Subjunctive (التزامی): ابراز آرزو، خواهش، تردید، یا یک حالت فرضی

If I were a millionaire, I would buy a Bentley.

وجه وصفی(Voice)

تمرکز جملات در زمان لزوما همواره روی انجام‌دهنده عمل نیست. گاهی اوقات مفعول یا خود صرف عمل اهمیت بیشتری دارد، یا ممکن است گاهی حتی اطلاعی از آنکه فاعل کیست نداشته باشیم. در زبان انگلیسی، وجه وصفی (Voice) کمک می‌کند اهمیت هر عنصر را با تشکیل جمله به دو شکل نشان دهیم:

فعل معلوم فعل مجهول

حالت مجهول (Passive voice):

The watch is broken(by Jason).

      ساعت شکسته‌شده است(توسط جیسون).

حالت معلوم (Active voice):

Jason broke the watch.

 (جیسون ساعت را شکست)

در حالت مجهولی، برای ما اهمیتی ندارد که چه کسی ساعت را شکسته، بنابراین حتی نیازی نیست به جیسون در جمله اشاره کنیم. برای بیان یک جمله به‌صورت مجهولی، بایستی جای مفعول را با فاعل عوض کرده و فعل را با کمک فعل کمکی مناسب به شکل صفت مفعولی (Past Participle) در بیاوریم:

He wrote a book. (معلوم)

The book is written by him. (مجهول)

یکی دیگر از کاربردهای مهم صفت مفعولی در زبان انگلیسی که پیشتر هم به آن برخورده‌ایم، هنگام بیان جملات در زمان کامل Perfect tense است:

I have cleaned my room.

I had done my job.

اما صفت مفعولی در زبان انگلیسی چگونه ساخته می‌شود؟ کافیست افعال را به فرم گذشته در بیاوریم. اکثر افعال در زبان انگلیسی را می‌توان با افزودن پسوند -ed تبدیل به گذشته کرد. افعالی که از این قانون پیروی می‌کنند را افعال با قاعده (Regular ) می‌نامند:

 • Work (Worked)
 • Learn (Learned)

لازم به ذکر است که برخی از افعال با قاعده با اضافه شدن پسوند -t به فرم صفت مفعولی درمی‌آیند:

 • Bend (Bent)
 • Burned (Burnt)

افعالی که از این قانون پیروی نمی‌کنند را بی‌قاعده (Irregularg) می‌نامند. هر کدام از این افعال فرم صفت مفعولیِ منحصر به فرد خود را دارند:

 • Buy (Bought)
 • Think (Thought)

افعال وجهی در زبان انگلیسی (Modal Verbs)

افعال وجهی یا Modal از جمله افعال کمکی در زبان انگلیسی هستند که جنبه‌های گوناگونی چون احتمال، قطعیت، لزوم، اجبار یا اجازه را به جمله اضافه می‌کنند. افعال Modal  هرگز تغییر شکل نمی‌دهند. این یعنی گذشته، حال یا آینده بودن جمله و مفرد یا جمع بودن فاعل هیچ تاثیری روی آنها ندارد. برخی از این افعال منحصر به زمان‌های خاصی هستند (همچون Will برای آینده).

 تعدادی از مهم‌ترین افعال وجهی در زبان انگلیسی به ترتیب زیراند:

modal verbs
 • Can
 • Could
 • May
 • Might
 • Must
 • Ought
 • Shall
 • Should
 • Will
 • Would

سخن آخر

فعل در زبان انگلیسی به‌عنوان یکی از ستون‌های اساسی جمله نقشی حیاتی در انتقال مفهوم برعهده دارد. در این مقاله تلاش کردیم مهم‌ترین نکات آموزش فعل در زبان انگلیسی را یادآور شده و مروری مختصر و به زبان ساده بر این رکن زبان داشته باشیم. افعال زبان انگلیسی دسته‌بندی‌ها و ویژگی‌های گوناگونی دارد که یادگیری صحیح و اصولی آنها به شما در درک گفتار و نوشتار این زبان بین المللی کمک کرده و توانایی برقراری ارتباط و انتقال پیام در این زبان را برای شما تسهیل می‌کند.

سوال های پرتکرار در مورد افعال زبان انگلیسی

چه توصیه‌هایی برای یادگیری و بهبود استفاده از افعال در زبان انگلیسی دارید؟

برای یادگیری و بهبود استفاده از افعال در زبان انگلیسی، توصیه می‌شود از منابع آموزشی گوناگون مانند کتاب‌ها، ویدئوها و دوره‌های آموزشی آنلاین همچون کلاس‌های تخصصی موسسه کوییک استفاده کنید و با تمرین مکرر و مستمر، از افعال در جمله‌های مختلف استفاده کنید

آیا هر فعلی می‌تواند به صورت معلوم و مجهول در زمان‌های مختلف به کار رود؟

خیر، همه فعل‌ها نمی‌توانند به صورت معلوم و مجهول در زمان‌های مختلف استفاده شوند؛ برخی افعال فقط به صورت معلوم یا مجهول مورد استفاده قرار می‌گیرند و وجود یک شکل معلوم یا مجهول برای همه فعل‌ها صحیح نیست.

چگونه می‌توانم مفهوم و کاربرد افعال را در جمله درک کنم؟

برای درک مفهوم و کاربرد افعال در جمله، توصیه می‌شود جملات و متون انگلیسی را بخوانید و درک کنید، از دیکشنری‌ها و منابع تحقیقاتی استفاده کنید و با تمرین گسترده در تولید و ترجمه جملات، تجربه کسب کنید.

مطالب مرتبط

این نوشته چقدر مفید بود؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 6 میانگین: 4.3]

2 نظر یا سوال
Inline Feedbacks
View all comments
هادی

عالی بود

موسسه تخصصي زبان كوييك
مدیر
پاسخ به  هادی

از لطف شما سپاسگزاریم. امیدواریم بقیه مطالب موسسه کوییک هم مطالعه بفرمایید.

موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته