بیان کارهای روتین روزانه در زبان انگلیسی

فعالیت‌های روزانه یا روتینی، عملکردها یا کارهایی هستند که یک فرد به طور معمول و با تکرار مشخص در طول روز یا هفته انجام می‌دهد. این فعالیت‌ها معمولاً جزئی از زندگی روزمره‌ی یک فرد هستند و به او کمک می‌کنند تا زمان خود را مدیریت کرده و وظایف روزانه‌اش را انجام دهد. بدیهی است که بخش زیادی از مکالمات روزانه شامل صحبت کردن در مورد عادات است. در نتیجه یادگرفتن مکالمه درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی از مهم‌ترین گام‌ها برای تسلط در مکالمه به این زبان است. در کل، صحبت در مورد عادات روزانه به انگلیسی که در ادامه به طور دقیق به آن می‌پردازیم، یک راه خوب برای ایجاد ارتباط با دیگران، یادگیری و به‌اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات است که می‌تواند به ارتقا زندگی اجتماعی و شخصی شما کمک کند.

در مکالمه درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی از کدام گرامرها استفاده کنیم؟

در صحبت در مورد عادات روزانه به انگلیسی، می‌توانید از زمان حال ساده (Present Simple) برای بیان عادات و رویدادها استفاده کنید. به‌طورکلی، زمان حال ساده بیشتر در مورد عادات استفاده می‌شود، اما اگر می‌خواهید به تغییرات یا رویدادهای گذشته در عادات اشاره کنید، از زمان گذشته ساده (Past Simple) نیز می‌توانید استفاده کنید.

آموزش گرامر حال ساده برای صحبت در مورد عادات روزانه به انگلیسی

حال ساده در زبان انگلیسی زمانی است که برای بیان عادات، وقایع عمومی، حقایق علمی، و وقایعی که به طور معمول تکرار می‌شوند، استفاده می‌شود. در این زمان، فعل با شکل اصلی خود به کار می‌رود.

حالا ساده

ساختار مثبت حال ساده برای بیان کارهای روزانه

حال ساده یک‌زمان گرامری است که برای ساخت جملات با این زمان کافی است ضمایر فاعلی (Subject pronouns) را پیش از شکل ساده ی فعل،  مانند مثال های زیر، به کار ببرید:

.I wake up early every morning

هر روز صبح، زود بیدار می‌شوم.

.She usually eats breakfast at 7 AM

او معمولاً ساعت ۷ صبح صبحانه می‌خورد.

.We often go for a walk in the evening

ما اغلب عصر‌ها برای پیاده‌روی  بیرون می‌رویم.

ساختار منفی حال ساده برای بیان کارهای روزانه

برای بیان کارهایی که به‌صورت روتین در زبان انگلیسی از انجام آن‌ها خودداری می‌کنید، باید جملات را به‌صورت منفی به کار ببرید. حالت منفی حال ساده با استفاده از “don’t” برای ضمایر I, you, we, they و “doesn’t” برای ضمایر he, she, it ساخته می‌شود. نمونه‌هایی از جملات منفی برای صحبت در مورد عادات روزانه به انگلیسی را ببینید:

.I don’t wake up late on weekends

در آخر هفته‌ها دیر بیدار نمی‌شوم.

.He doesn’t watch TV after dinner

او بعد از شام تلویزیون نمی‌بیند.

.We don’t eat fast food very often

ما تقریباً فست‌فود نمی‌خوریم.

ساختار سؤالی حال ساده برای بیان کارهای روزانه

برای ساخت سؤالات با گرامر حال ساده در زبان انگلیسی، ابتدا فعل کمکی “do” یا “does” قرار دهید، سپس فاعل، و در نهایت فعل اصلی در شکل ساده قرار می‌گیرد. از این سؤالات برای جستجوی اطلاعات و معلومات بیشتر در مورد فعالیت‌ها  و عادات استفاده می‌شود. چند نمونه را در ادامه ببینید:

?Do you read a book before bedtime

آیا قبل از خواب کتاب می‌خوانید؟

?Does he take a walk after lunch

آیا او بعد از ناهار پیاده‌روی می‌کند؟

?Do they watch movies on weekends

آیا آنها در آخر هفته‌ها فیلم می‌بینند؟

پرکاربردترین افعال  حال ساده در مکالمه درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی

افعال زیر از پرکاربردترین نمونه فعل‌های متداول در بیان کارهای روتین روزانه در زبان انگلیسی هستند.

عادات روزانه به زبان انگلیسی
فعل انگلیسیمعادل فارسیفعل انگلیسیمعادل فارسیفعل انگلیسیمعادل فارسیفعل انگلیسیمعادل فارسی
Be بودنKnowدانستنGiveدادنTryتلاش‌کردن
Haveداشتن
Takeگرفتن/
برداشتن
Useاستفاده‌کردنNeedنیاز داشتن
Doانجام‌دادن
SeeدیدنFindپیداکردنLikeدوست‌داشتن
SayگفتنComeآمدنTellگفتنLoveعاشق بودن
Getگرفتن
ThinkفکرکردنAskپرسیدنLiveزندگی‌کردن
Makeساختن/درست‌کردن
Lookنگاه‌کردنWorkکارکردنStudyمطالعه‌کردن
GoرفتنWantخواستنCallتماس‌گرفتنPlayبازی‌کردن
Writeنوشتن

ReadخواندنEatخوردنSleepخوابیدن

آموزش گرامر گذشته ساده برای مکالمه درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی

به‌طورکلی، زمان گذشته ساده برای بیان وقایعی که درگذشته رخ داده‌اند و به پایان رسیده‌اند، استفاده می‌شود. اما در مورد صحبت در مورد عادات روزانه درگذشته، معمولاً از افعال گذشته ساده برای توصیف وقایع تکراری یا روتین‌ها استفاده می‌شود.

گذشته ساده

ساختار مثبت گذشته ساده برای بیان کارهای روزانه

برای ساخت جملات با استفاده از گذشته ی ساده کافی است که از ضمایر فاعلی همراه قسمت دوم افعال استفاده کنید، به عبارتی دیگر شکل گذشته ی فعل را مانند مثال های زیر به کار ببرید.

.I read a book every night before bed

هر شب قبل از خواب کتاب می‌خواندم.

.They walked to school every morning

آنها هر صبح تا مدرسه راه می‌رفتند.

.She visited her grandmother every Friday

او هر جمعه به مادربزرگش سر می‌زد.

ساختار منفی گذشته ساده برای بیان کارهای روزانه

برای صحبت در مورد عاداتی که در زمان گذشته وجود نداشتند از “didn’t” به‌عنوان فعل کمکی در جملات منفی استفاده می‌شود. فراموش نکنید فعل اصلی به شکل ساده در جملات منفی ظاهر می‌شود.

.She didn’t usually eat fast food

او معمولاً فست‌فود نمی‌خورد.

.He didn’t normally drink coffee before bed

او معمولاً قبل از خواب قهوه نمی‌نوشید.

.I didn’t used to watch TV in the morning

من قبلاً صبح ها تلویزیون نمی‌دیدم.

.

ساختار سؤالی  گذشته ساده برای بیان کارهای روزانه

از “did” به‌عنوان فعل کمکی در سوالی کردن جملات استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

?Did you use to exercise regularly in the past

آیا درگذشته عادت داشتید که به طور منظم ورزش کنید؟

?Did she read books every day

آیا او درگذشته هر روز کتاب می‌خواند؟

?Did he often go for a walk after work before

آیا او قبلاً پس از کار اغلب برای پیاده‌روی می‌رفت؟

.

پرکاربردترین افعال گذشته ساده در مکالمه درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی

افعال زیر از پرکاربردترین فعل‌های گذشته در بیان کارهای روتین روزانه در زبان انگلیسی هستند.

فعل انگلیسیمعادل فارسیفعل انگلیسیمعادل فارسیفعل انگلیسیمعادل فارسیفعل انگلیسیمعادل فارسی
AteخوردWorkedکارکردSwamشنا کردLovedدوست داشت
SleptخوابیدWroteنوشتRodeسوار شدPracticedتمرین کرد
Walkedرفت
Visitedسر زدTalkedصحبت کردHelpedکمک کرد
ReadخواندRanدویدUsedاستفاده کردFinishedتمام کرد
Watchedتماشا کرد
TookبرداشتStudiedمطالعه کردStayedماند
Playedبازی کرد
DidکردCalledتماس گرفتHeardشنید
Listenedگوش دادDroveرانندگی کردBoughtخریدWentرفت
Cookedپخت
WentرفتLikedپسندیدHelpedکمک کرد

پرکاربردترین قیدها در بیان کارهای روتین روزانه در زبان انگلیسی

قیدها کلماتی هستند که به طور معمول با افعال ساده برای نشان‌دادن دفعات تکرار عادات روزانه در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند.

قید به زبان انگلیسیمعادل فارسیمثالمعادل فارسی
AlwaysهمیشهShe always brushes her teeth before bedاو همیشه قبل از خواب دندان‌هایش را مسواک می‌زند.
UsuallyمعمولاًThey usually eat breakfast togetherآنها معمولاً با هم صبحانه می‌خورند.
OftenاغلبHe often calls his parents on the weekendsاو اغلب در آخر هفته‌ها با والدینش تماس می‌گیرد.
SometimesگاهیWe sometimes go to the movies on Fridaysما گاهی جمعه‌ها به سینما می‌رویم.
Rarelyبه‌ندرتShe rarely stays up late at nightاو به‌ندرت شب‌ها تا دیروقت بیدار می‌ماند.
NeverهرگزHe never drinks sodaاو هرگز نوشابه نمی‌نوشد.
متداول‌ترین جملات برای بیان کارهای روتین روزانه

متداول‌ترین جملات برای بیان کارهای روتین روزانه در موقعیت‌های مختلف

در محیط‌ها و وضعیت‌های متفاوت، ما از جملات مختلفی برای مکالمه درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم که این محیط‌ها می‌توانند کاری، تحصیلی و یا حتی محل زندگی ما باشند. به طور مداوم در حال انجام کارها و وظایف روزانه‌ای هستیم که زندگی روزمره ما را شکل می‌دهند که بیان کارهای روتین روزانه به زبان انگلیسی، ما را قادر می‌سازد تا با دقت به جزئیات کوچک زندگیمان بپردازیم و دانش زبان انگلیسی خود را در مکالمات  با تمرین تقویت کنیم.

نمونه جملات برای بیان عادات شخصی به زبان انگلیسی

در جدول زیر پرکاربردترین نمونه‌ها برای صحبت در مورد عادات روزانه  به انگلیسی و ترجمه ی آن‌ها به زبان فارسی از زبان اول‌شخص بیان شده است.

مثالمعادل فارسی
.I wake up at 6 AM every morningهر روز صبح ساعت 6 بیدار می‌شوم.
.I take a shower after waking upبعد از بیدارشدن، حمام می‌کنم.
.I do stretch exercises in the morningتمرینات کششی را صبح انجام می‌دهم.
.I read a chapter from a bookیک‌فصل از یک کتاب می‌خوانم.
.I meditate to relax my mindبرای آرامش ذهن، مدیتیشن می‌کنم.
.I get dressed and do my makeupلباس می‌پوشم و آرایش می‌کنم.
.I eat breakfast around 7:30 AMساعت حدود 7:30 صبح صبحانه می‌خورم.
.I brush my teeth and head out the doorدندان‌هایم را مسواک می‌زنم و از خانه خارج می‌شوم.
.I walk to work, which takes about 15 minutesتا محل کار پیاده می‌روم که حدود 15 دقیقه طول می‌کشد.
.I go to the gym in the eveningدر شب به باشگاه می‌روم.
.I take a bath after working outپس از ورزش، حمام می‌کنم.
.I eat dinner around 8 PM حدود 8 شب شام می‌خورم.
.I read another chapter before bedقبل از خواب، یک‌فصل دیگر از کتاب را می‌خوانم.
.I turn off all electronics an hour before sleepingیک ساعت قبل از خواب تمام وسایل الکترونیکی را خاموش می‌کنم.

متن زیر نیز نمونه‌ای دیگر از بیان کارهای شخصی است:

Every morning, I meditate for 15 minutes to start my day with a clear mind. Then, I have a nutritious breakfast and head to work. During my lunch break, I take a short walk to refresh myself. In the evenings, I enjoy cooking dinner and trying out new recipes.

هر صبح، برای ۱۵ دقیقه مدیتیشن می‌کنم تا روزم را با ذهنی آرام شروع کنم. سپس صبحانه‌ای مغذی می‌خورم و به محل کار می‌روم. در طی زمان نهار، پیاده‌روی کوتاهی انجام می‌دهم تا سرحال شوم. شب‌ها، از پخت غذا لذت می‌برم و دستورهای غذای جدید را امتحان می‌کنم.

نمونه جملات برای صحبت در مورد عادات روزانه به انگلیسی در محیط کاری

جدول زیر شامل پرکاربردترین نمونه‌ها برای مکالمه در مورد عادت‌ها در محیط‌های کاری و اداری است.

مثالمعادل فارسی
.I check my emails first thing in the morningصبح‌ها اولین کارم بررسی ایمیل‌هایم است.
.I usually start the day by reviewing my tasksمعمولاً روز را با مرور وظایفم شروع می‌کنم.
.I take short breaks throughout the dayطی روز، استراحت‌های کوتاهی دارم.
.I attend the team meeting every Mondayهر دوشنبه در جلسه تیم شرکت می‌کنم.
.I allocate time for focused work dailyهر روز زمانی را برای کار متمرکز اختصاص می‌دهم.
.I often go for a walk during lunch breaksمعمولاً در زمان ناهار برای پیاده‌روی می‌روم.
.I brainstorm new ideas in the afternoonبعدازظهر ایده‌ها و استراتژی‌های جدید را مورد بررسی قرار می‌دهم.
.I review task progress with team membersپیش از پایان روز، پیشرفت وظایف را با اعضای تیم مرور می‌کنم.

نمونه جملات برای صحبت در مورد عادات روزانه به انگلیسی در محیط دانشگاه

نمونه  جملاتی برای مکالمه درباره عادت‌ها در محیط‌های دانشگاه و مدرسه در جدول زیر آمده است.

مثالمعادل فارسی
.I attend classes every day from 8 AM to 3 PMهر روز از ساعت ۸ صبح تا ۳ بعدازظهر به کلاس می‌روم.
.She studies in the library for a couple of hours in the eveningاو دو سه ساعت در شب در کتابخانه مطالعه می‌کند.
We usually have a break between classes to relax and chat with friendsمعمولاً بین کلاس‌ها زنگ‌تفریح داریم تا استراحت کنیم و با دوستان صحبت کنیم.
We have a chemistry lab session every Wednesday afternoonما هر بعدازظهر چهارشنبه جلسه آزمایشگاه شیمی داریم.
My daily routine includes reading for an hour before going to bedبرنامه روزانه‌ام شامل مطالعه یک ساعت قبل از خواب است.
.They meet up in the cafeteria for lunch every afternoonآنها هر عصر برای ناهار در سلف دور هم جمع می‌شوند.
.I usually finish my homework before dinner timeمعمولاً قبل از وقت شام تکالیفم را تمام می‌کنم.
.She walks to school every morning with her younger brotherاو هر صبح با برادر کوچک‌ترش پیاده به مدرسه می‌رود.
.He plays basketball with his friends during the lunch breakاو در طی وقت ناهار با دوستانش بسکتبال بازی می‌کند.

نمونه جملات برای صحبت در مورد عادات در خانه به زبان انگلیسی

جملات پر کاربرد برای یک فرد خانه‌دار در جدول زیر ذکر شده است.

مثالمعادل فارسی
.I sweep the floors every morningمن هر روز صبح کف اتاق‌ها را جارو می‌کنم.
.I do the laundry twice a weekدو بار در هفته لباس‌ها را می‌شورم.
.I water the plants every other dayهر دو روز یکبار به گیاهان آب می‌دهم.
.I clean the kitchen after each mealبعد از هر وعده‌غذایی آشپزخانه را تمیز می‌کنم.
.I set the table for dinner in the evenings شب‌ها میز را برای شام آماده می‌کنم.
.I take out the trash every morningهر صبح زباله‌ها را بیرون می‌برم.
.I do the grocery shopping on Saturdaysخرید موارد غذایی را روزهای شنبه انجام می‌دهم.

Every evening, I help my kids with their homework. After that, I prepare dinner for the family. We eat together and share stories from our day. Before going to sleep, I tidy up the living room and set the alarm for the next day

هر شب، به کودکانم در انجام تکالیفشان کمک می‌کنم. بعد از آن، شام را برای خانواده تهیه می‌کنم. با هم شام می‌خوریم و در مورد روزمان صحبت می‌کنیم. قبل از خواب، اتاق نشیمن را مرتب می‌کنم و هشدار را برای روز بعد تنظیم می‌کنم.

پرکاربردترین سؤالات برای پرسش در مورد عادات و روتین روزانه به زبان انگلیسی

علاوه بر استفاده از فعل‌های کمکی (Do, Does)، شما می‌توانید از Wh ها نیز برای پرسیدن استفاده کنید. به نمونه‌های زیر توجه کنید.

بیان کارهای روتین روزانه در زبان انگلیسی
مثالمعادل فارسی
?When do you usually wake up in the morningمعمولاً صبح‌ها چه ساعت بیدار می‌شوید؟
?What time do you start your dayساعت چند روزتان را شروع می‌کنید؟
?Do you have any specific routine before going to bedقبل از خوابیدن روتین خاصی دارید؟
?How often do you exerciseچقدر اغلب ورزش می‌کنید؟
?What do you usually do during your free timeمعمولاً در وقت آزادتان چه‌کارهایی انجام می‌دهید؟
?Are there any activities you enjoy doing every dayفعالیت‌هایی وجود دارد که هر روز از انجامشان لذت ‌ببرید؟
?Is there a particular time you like to read or studyوقت خاصی وجود دارد که دوست دارید کتاب بخوانید یا درس بخوانید؟
?What’s your usual morning routineروتین معمولی صبح‌هایتان چیست؟
?Do you follow a specific schedule during the weekدر طی هفته از برنامه‌ای خاص پیروی می‌کنید؟
?What time do you usually go to bedمعمولاً چه ساعتی به خواب می‌روید؟

جمع ­بندی

بهترین روش برای آغاز مکالمه درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی، استفاده از گرامر حال ساده است که در این محتوا به طور کامل به آموزش آن پرداختیم و نیز برای آشنایی بیشتر دررابطه‌با مکالمه درباره عادات به زبان انگلیسی نمونه‌های بسیاری از جملات و سوالات را ذکر کردیم. کافی است این نمونه‌ها را به‌خاطر بسپارید و با تغییر آن‌ها در موقعیت‌های مختلف مکالمات خود را پیش ببرید. اگر به کمکی بیش از این نیازمندید ازموسسه ی تخصصی زبان کوییک مشاوره بگیرید.

مطالب مرتبط

این نوشته چقدر مفید بود؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 7 میانگین: 5]

2 نظر یا سوال
Inline Feedbacks
View all comments
mah Sa AZAMI

عالی و تاثیر گذار ممنون تان موفق باشی

مهسا

سلام.اگر امکان داره در اینجا مکالمه ها در موقعیتهای مختلف بطور کامل با صوت آموزش بدید .

موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته