زمان برگزاری آزمون تافل

برای شرکت در آزمون تافل هوم ادیشن (TOEFL iBT® Home Edition) نیازی به دانستن زمان‌ برگزاری آزمون تافل نیست؛ زیرا شرکت در این آزمون در تمامی روزهای کاری هفته (4 روز) ممکن است. پس اگر قصد شرکت در آزمون تافل (TOEFL) را از خانه دارید؛ کافی است مراحل ثبت‌نام در آزمون تافل را تکمیل کنید. سپس 24 ساعت صبر کنید تا بتوانید در نزدیکترین تاریخی که انتخاب کرده اید در آزمون شرکت کنید. انتخاب تاریخ برگزاری آزمون تافل iBT  و همچنین زمان آن به این آسانی ممکن نیست؛ این نوع آزمون فقط در روزهای خاصی از هفته برگزار می‌شود. پس در نتیجه شما گزینه‌های بسیاری در انتخاب تاریخ برای شرکت در این آزمون ندارید. باید از میان فهرست زمانی محدود آزمون تافل، یک مرکز را انتخاب کنید تا بتوانید در این آزمون شرکت کنید. تقویم زمانی آزمون تافل در سال 1403 یا 2024 را در این محتوا ببینید.

جدول زمان برگزاری آزمون تافل 1403-2024

در جدول‌های زیر اطلاعات مربوط به زمان برگزاری آزمون تافل آمده است. علاوه بر روز آزمون تافل به معرفی استان و مراکز برگزارکننده آزمون تافل نیز پرداخته شده است.

جدولِ زمانِ برگزاری تافل 2024 در ماه MAY

در جدول زیر اطلاعات مربوط به زمان و تاریخ برگزاری آزمون تافل در ماه اردیبهشت و نیز خرداد سال 1403 آمده است.

تاریخ میلادی برگزاری تافلتاریخ شمسی برگزاری تافلنام استان محل برگزاری تافلنام مراکز برگزارکننده آزمون تافل
4 MAY 202415اردیبهشت 1403 تهران
آذربایجان غربی
کرمان
مجتمع آموزشی امیر بهادر
موسسه زبان علامه سخن
موسسه زبان‌های خارجی آوا تاک
مؤسسه آموزش عالی کرمان
11 MAY 2024 22اردیبهشت 1403 تهران
مازندران
البرز
موسسه آموزش عالی اندیشه معین
موسسه زبان علامه سخن
سازمان سنجش آموزش کشور
دانشگاه البرز
مرکز علمی‌کاربردی فذا
15 MAY 2024 26اردیبهشت 1403

مازندران
اصفهان
یزد

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دانشگاه صنعتی اصفهان
موسسه آموزش عالی امام جواد
18 MAY 2024 29اردیبهشت 1403 تهران

موسسه آموزش عالی اندیشه معین
موسسه زبان علامه سخن
سازمان سنجش آموزش کشور
26 MAY 2024 6خرداد 1403تهران
مازندران
آذربایجان شرقی
دانشگاه خاتم
موسسه زبان علامه سخن
سازمان سنجش آموزش کشور
مرکز علمی‌کاربردی فذا
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دانشگاه تبریز
29 MAY 2024
9خرداد 1403
تهران
اصفهان
موسسه آموزش عالی اندیشه معین
سازمان سنجش آموزش کشور
دانشگاه صنعتی اصفهان

جدولِ زمانِ برگزاری تافل 2024 در ماه JUNE

در جدول زیر اطلاعات مربوط به زمان و تاریخ برگزاری آزمون تافل در ماه خرداد و نیز تیر سال 1403 آمده است.

تاریخ میلادی برگزاری تافلتاریخ شمسی برگزاری تافلنام استان محل برگزاری تافلنام مراکز برگزارکننده آزمون تافل
1 June 2024 11خرداد 1403تهران
مازندران
آذربایجان غربی
کرمان
مجتمع آموزشی امیر بهادر
موسسه زبان علامه سخن
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
موسسه زبان‌های خارجی آوا تاک
مؤسسه آموزش عالی کرمان
2 June 2024 12خرداد 1403تهرانموسسه زبان علامه سخن
8 June 2024 18خرداد 1403تهران
البرز
مازندران
موسسه آموزش عالی اندیشه معین
موسسه زبان علامه سخن
سازمان سنجش آموزش کشور
دانشگاه البرز
مرکز علمی‌کاربردی فذا
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
12 June 2024 22خرداد 1403مازندران
اصفهان
یزد
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دانشگاه صنعتی اصفهان
موسسه آموزش عالی امام جواد
16 June 2024 26خرداد 1403تهرانموسسه آموزش عالی اندیشه معین
موسسه زبان علامه سخن
22 June 20242تیر 1403تهران
مازندران
آذربایجان شرقی
سازمان سنجش آموزش کشور
موسسه زبان علامه سخن
مرکز علمی‌کاربردی فذا
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دانشگاه تبریز
29 June 20249تیر 1403تهرانموسسه زبان علامه سخن
30 June 202410تیر 1403تهران
مازندران
آذربایجان غربی
سازمان سنجش آموزش کشور
موسسه زبان علامه سخن
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
موسسه زبان‌های خارجی آوا تاک

جدولِ زمانِ برگزاری تافل 2024 در ماه JULY

در جدول زیر اطلاعات مربوط به زمان و تاریخ برگزاری آزمون تافل در ماه تیر و نیز مرداد سال 1403 آمده است.

تاریخ میلادی برگزاری تافلتاریخ شمسی برگزاری تافلنام استان محل برگزاری تافلنام مراکز برگزارکننده آزمون تافل
6 July 202415تیر 1403تهران
البرز
مازندران
آذربایجان غربی
آذربایجان شرقی
اصفهان
کرمان
مجتمع آموزشی امیر بهادر
دانشگاه خاتم
سازمان سنجش آموزش کشور
موسسه زبان علامه سخن
دانشگاه البرز
مرکز علمی‌کاربردی فذا
موسسه زبان‌های خارجی آوا تاک
دانشگاه تبریز
دانشگاه صنعتی اصفهان
مؤسسه آموزش عالی کرمان
10 July 2024 19تیر 1403تهرانموسسه آموزش عالی اندیشه معین
دانشگاه خاتم
13 July 2024 22تیر 1403تهران
مازندران
آذربایجان شرقی
یزد
دانشگاه خاتم
سازمان سنجش آموزش کشور
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دانشگاه تبریز
موسسه آموزش عالی امام جواد
20 July 2024 29تیر 1403مازندران مرکز علمی‌کاربردی فذا
21 July 2024 30تیر 1403تهران
مازندران
اصفهان
کرمان
دانشگاه خاتم
سازمان سنجش آموزش کشور
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دانشگاه صنعتی اصفهان
مؤسسه آموزش عالی کرمان
دانشگاه خاتم
سازمان سنجش آموزش کشور
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دانشگاه صنعتی اصفهان
مؤسسه آموزش عالی کرمان
24 July 2024 2مرداد 1403تهرانموسسه آموزش عالی اندیشه معین
دانشگاه خاتم
28 July 2024
7مرداد 1403
تهران
مازندران
آذربایجان شرقی
سازمان سنجش آموزش کشور
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دانشگاه تبریز

جدولِ زمانِ برگزاری تافل 2024 در ماه August

در جدول زیر اطلاعات مربوط به زمان و تاریخ برگزاری آزمون تافل در ماه مرداد و نیز شهریور سال 1403 آمده است.

تاریخ میلادی برگزاری تافلتاریخ شمسی برگزاری تافلنام استان محل برگزاری تافلنام مراکز برگزارکننده آزمون تافل
3 August 202413مرداد 1403تهران
مازندران
کرمان
مجتمع آموزشی امیر بهادر
دانشگاه خاتم
سازمان سنجش آموزش کشور
موسسه زبان علامه سخن
مرکز علمی‌کاربردی فذا
مؤسسه آموزش عالی کرمان
7 August 2024 17مرداد 1403تهران
مازندران
اصفهان
موسسه آموزش عالی اندیشه معین
دانشگاه خاتم
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دانشگاه صنعتی اصفهان
17 August 2024 27مرداد 1403تهران
البرز
مازندران
مجتمع آموزشی امیر بهادر
موسسه آموزش عالی اندیشه معین
دانشگاه خاتم
سازمان سنجش آموزش کشور
دانشگاه البرز
مرکز علمی‌کاربردی فذا
21 August 2024 31مرداد 1403مازندران
آذربایجان شرقی
یزد
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دانشگاه تبریز
موسسه آموزش عالی امام جواد
24 August 2024
3شهریور1403
تهران
آذربایجان غربی
موسسه آموزش عالی اندیشه معین
موسسه زبان‌های خارجی آوا تاک

جدولِ زمانِ برگزاری تافل 2024 در ماه September

در جدول زیر اطلاعات مربوط به زمان و تاریخ برگزاری آزمون تافل در ماه شهریور و نیز مهر سال 1403 آمده است.

تاریخ میلادی برگزاری تافلتاریخ شمسی برگزاری تافلنام استان محل برگزاری تافلنام مراکز برگزارکننده آزمون تافل
1 September 202410شهریور 1403تهران
مازندران
کرمان
مجتمع آموزشی امیر بهادر
سازمان سنجش آموزش کشور
مرکز علمی‌کاربردی فذا
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
مؤسسه آموزش عالی کرمان
4 September 2024 13شهریور 1403تهرانموسسه زبان علامه سخن
7 September 2024 16شهریور 1403تهران
مازندران
مجتمع آموزشی امیر بهادر
دانشگاه خاتم
مرکز علمی‌کاربردی فذا
8 September 2024 17شهریور 1403تهران
مازندران
آذربایجان شرقی
اصفهان
دانشگاه خاتم
سازمان سنجش آموزش کشور
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دانشگاه تبریز
دانشگاه صنعتی اصفهان
14 September 2024 23شهریور 1403تهران
البرز
مازندران
آذربایجان غربی
موسسه آموزش عالی اندیشه معین
سازمان سنجش آموزش کشور
دانشگاه البرز
مرکز علمی‌کاربردی فذا
موسسه زبان‌های خارجی آوا تاک
15 September 2024 24شهریور 1403تهران
مازندران آذربایجان شرقی
اصفهان
کرمان
موسسه آموزش عالی اندیشه معین
دانشگاه خاتم
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دانشگاه تبریز
دانشگاه صنعتی اصفهان
مؤسسه آموزش عالی کرمان
18 September 2024 27شهریور 1403تهران
یزد
دانشگاه خاتم
موسسه آموزش عالی امام جواد
22 September 2024
1مهر 1403
تهران
مازندران
دانشگاه خاتم
مرکز علمی‌کاربردی فذا
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان

جدولِ زمانِ برگزاری تافل 2024 در ماه October

در جدول زیر اطلاعات مربوط به زمان و تاریخ برگزاری آزمون تافل در ماه مهر و نیز آبان سال 1403 آمده است.

تاریخ میلادی برگزاری تافلتاریخ شمسی برگزاری تافلنام استان محل برگزاری تافلنام مراکز برگزارکننده آزمون تافل
2 October 202410مهر 1403تهران
مازندران
آذربایجان شرقی
موسسه آموزش عالی اندیشه معین
دانشگاه خاتم
موسسه زبان علامه سخن
مرکز علمی‌کاربردی فذا
دانشگاه تبریز
5 October 2024 13مهر 1403تهران
مازندران
آذربایجان غربی
مجتمع آموزشی امیر بهادر
دانشگاه خاتم
سازمان سنجش آموزش کشور
مرکز علمی‌کاربردی فذا
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
موسسه زبان‌های خارجی آوا تاک
12 October 2024 20مهر 1403تهران
مازندران
کرمان
مجتمع آموزشی امیر بهادر
موسسه آموزش عالی اندیشه معین
دانشگاه خاتم
سازمان سنجش آموزش کشور
مرکز علمی‌کاربردی فذا
مؤسسه آموزش عالی کرمان
16 October 2024 24مهر 1403تهران
مازندران
آذربایجان شرقی
یزد
دانشگاه خاتم
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دانشگاه تبریز
موسسه آموزش عالی امام جواد
19 October 2024 27مهر 1403تهران
البرز
مازندران
دانشگاه خاتم
سازمان سنجش آموزش کشور
دانشگاه البرز
مرکز علمی‌کاربردی فذا
26 October 2024 4آبان 1403تهران
مازندران
دانشگاه خاتم
مرکز علمی‌کاربردی فذا
موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
27 October 2024
5آبان 1403
تهرانموسسه آموزش عالی اندیشه معین
دانشگاه خاتم
سازمان سنجش آموزش کشور
زمان‌های برگزاری آزمون تافل

نکات مهم درباره تاریخ برگزاری آزمون تافل

  • شما می‌توانید با ورود به سایت رسمی ETS، از زمان برگزاری آزمون تافل آگاه شوید. با ورود به این صفحه و تعیین نوع آزمون و نیز شهر و ماه انتخابی خود می‌توانید به روزها و نیز مراکز برگزارکننده تافل دسترسی داشته باشید.
  • فراموش نکنید تاریخ‌های آزمون با ظرفیت تکمیل‌شده به‌وسیله یک دایره پررنگ در سایت ETS مشخص می‌شوند. به شما پیشنهاد می‌کنیم چند هفته زودتر برای ثبت‌نام در تافل اقدام کنید.
  • تمام تاریخ‌هایی که در این مطلب نوشته است بر اساس زمان‌بندی آزمون تافل معمولی (Regular online registration) است. مقصود از تافل معمولی، آزمونی است که حداقل یک هفته از زمان ثبت‌نام تا روز آزمون فاصله وجود داشته باشد. در صورت تمایل به ثبت‌نام در تافل دیرهنگام (Late online registration) با پرداخت هزینه اضافه باید به سایت ETS مراجعه کنید.

تا زمان برگزاری آزمون تافل با موسسه کوییک همراه شوید.

شرکت در آزمون تافل انتخابی مهم برای افرادی است که می‌خواهند مهارت‌های زبان انگلیسی خود را ارزیابی کنند و به دانشگاه‌ها یا محیط‌های کاری بین‌المللی راه یابند. با همراهی یک از بهترین موسسات برای آموزش تافل مانند موسسه کوییک، این مسیر می‌تواند به‌طور قابل توجهی ساده‌تر و موثرتر باشد. کوییک به عنوان یک موسسه با تجربه، ارائه‌دهنده راهنمایی‌هایی است که شما را در هر مرحله از فرآیند آمادگی برای آزمون همراهی می‌کند. این شامل ثبت نام و آشنایی با جزئیات آزمون، برنامه‌ریزی آموزشی، تمرین مستمر، بازبینی‌ها و آزمون‌های شبیه‌سازی، و پشتیبانی مداوم است. شما در کوییک می‌توانید از کلاس های خصوصی تافل به صورت حضوری و نیز آنلاین تافل بهره مند شوید. با همکاری با کوییک، شما می‌توانید بهترین استراتژی‌ها و منابع تافل را برای آمادگی خود انتخاب کنید و به راحتی به اهداف آموزشی و حرفه‌ای خود دست یابید.

آمادگی برای تافل با موسسه کوییک

مطالب مرتبط

این نوشته چقدر مفید بود؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 7 میانگین: 5]

0 نظر یا سوال
Inline Feedbacks
View all comments
موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته